URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ORG.2110.7.2022

Podinspektor ds. ochrony środowiska
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

1. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową,
c) terminowo wypłacane wynagrodzenie,
d) pracę w stałych godzinach 7:00 – 15:00,
e) udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów,
f) pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
g) możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
h) dofinansowanie do zakupu okularów.

2. Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie i doświadczenie zawodowe: dwuletni staż pracy przy wykształceniu średnim na kierunku ochrona środowiska lub kierunkach pokrewnych bądź ukończone studia na kierunku ochrona środowiska lub kierunkach pokrewnym.
b) predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, kreatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, łatwość podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, sprawna i efektywna organizacja pracy.
c) umiejętności zawodowe: prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, ochronie przyrody, udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o odpadach, o lasach, ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie roślin, ochronie zwierząt oraz ustawy prawo łowieckie wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustaw oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania, umiejętność czytania map.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne:
1) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie przyrody, udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o odpadach, o lasach, ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie roślin, ochronie zwierząt oraz ustawy prawo łowieckie.
2) Dostarczanie informacji odpowiednim służbom z zakresu ochrony roślin w celu zapewnienia nadzoru nad ochroną roślin na terenie gminy i realizacja ich zaleceń.
3) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
4) Nakazywanie posiadaczowi gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń
o nieodpowiedniej zdrowotności, celem niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się choroby na pozostałe uprawy.
5) Uzgadnianie i opracowywanie decyzji środowiskowych.
6) Prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów gminnych, łącznie z inwestycjami prowadzonymi ze środków na rekultywację gruntów gminnych.
7) Utrzymywanie kontaktu z sołtysami gminy w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska i rolnictwa.
8) Zwalnianie z obowiązku zdjęcia warstwy ziemi upranej.
9) Współpraca ze służbą weterynaryjną w celu zapewnienia nadzoru nad zabezpieczeniem zdrowia zwierząt i ludzi na terenie gminy poprzez dostarczanie informacji.
10) Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
11) Udzielanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej.
12) Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
13) Nadzór nad zielenią wysoką znajdującą się na terenach gminnych w tym wnioskowanie o usunięcie drzew i krzewów.
14) Prowadzenie spraw inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.
15) Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości oraz nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska.
16) Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska przed odpadami innymi niż komunalne zgodnie z programem ochrony środowiska w gminie, z ustawą o odpadach.
17) Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
18) Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem, obsługą administracyjno-organizacyjną projektów zgłaszanych do współfinansowania ze środków pozabudżetowych w zakresie prowadzonych spraw.
19) Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
20) Koordynacja zadań związanych z prawidłową realizacją Planu działania obiektu świetlicy wiejskiej w Wysokiej.
21) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza.
22) Monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z pozyskiwanych przez gminę środków pomocowych.
23) Rozliczanie transz finansowania w ramach realizowanych projektów pod względem zakresu rzeczowego, z wyłączeniem wniosków o płatność.
24) Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia ze środków UE i funduszy krajowych.
25) Współpraca z zewnętrznymi podmiotami działającymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i funduszy krajowych.
26) Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
27) Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności za pracownika ds. inwestycji i remontów.
28) Aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych obowiązków.
29) Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych, w szczególności pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Urząd.

2. Zadania okresowe: wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informacja o warunkach pracy:
Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w terminie do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.
Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

Dokumenty do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. OŚWIADCZENIE do rekrutacji

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Frąckowiak
SEKRETARZ GMINY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.