Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2020 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2020” wspierane będą projekty, związane z walką z epidemią koronawirusa i przeciwdziałające negatywnym jej skutkom, które również inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 20 maja do 20 czerwca 2020 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

W Konkursie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią.

Projekty ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.

W tej wyjątkowej tegorocznej edycji w przypadku, gdy projekt nakierowany jest na walkę z epidemią i jej społecznymi skutkami, a w 2020 r. wszystkie wnioski powinny zakładać m. in. taki cel, wyjątkowo nie wymaga się od wnioskodawców wykazywania wkładu własnego finansowego, a jedynie wkład własny w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy wynoszącej łącznie minimum 25% wartości dotacji.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 11 maja do 20 czerwca br.

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Zapraszamy do kontaktu poprzez komunikatory: Messenger i WhatsApp

Ośrodek Dzialaj Lokalnie

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

tel.   500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

 Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina.

 

Do pobrania:

Harmonogram konsultacji telefonicznych

Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2020

Wniosek DL 2020