Ogłoszenie o II sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie obrad.
2. Raport o stanie Gminy Przemków za 2023 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie gminy,
2) debata nad raportem o stanie gminy,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przemkowa wotum zaufania.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2023 rok:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego
przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,
6) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2023 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw gminy Przemków.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Gminy Przemków w 2023 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Przemków na lata 2021-2026 za rok 2023.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za lata 2020-2023.
11. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/69d5edc9-a379-4

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Szymon Lewandowski