Ogłoszenie o L sesji

Rady Miejskiej w Przemkowie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

 

Proponowany porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2023 rok:

a) przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2023 – 2033.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu ochrony zdrowia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemków na lata 2023-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki Przemkowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Sprawy różne.

 

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /