Ogłoszenie o LII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 9 lutego 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego w zakresie transportu publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 29.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 02.01.2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/113/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Przemków do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków na lata 2023 – 2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2023 r.
16. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2022 r.
17. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /