Ogłoszenie o LIV sesji

Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 30 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2023-2033.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemków w 2023 roku”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr LII/295/23 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 02.01.2023 r.

7. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /