OGŁOSZENIE

o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie i pielęgnacja bazy sportowej na terenie gminy Przemków”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) przez Miejsko Gminny Klub Sportowy ZAMET Przemków, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 11.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/
  • na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście
w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
umig@przemkow.pl.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Szczupak