Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372) w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 26.08.2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem polkowickim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat polkowicki Szkoły Podstawowej w Przemkowie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Dyrektorowi Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak