O G Ł O S Z E N I E


W związku ze zbliżającym się okresem zimy, opadami śniegu, szadzi, gołoledzi, ograniczeniami widoczności, Urząd Miejski w Przemkowie zwraca się z prośba do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza, inne elementy drogi o ich przycięcie do wysokości 4,5 m nad skrajnią  drogi (tj. wolną, nie zabudowaną przestrzenią nad jezdnią, poboczami i innymi elementami drogi) nie mniej niż do wysokości 3,5 m.
Zwisające konary drzew i krzewów znacznie utrudniają korzystanie z dróg np. niszczą karoserie pojazdów poprzez ich porysowanie, ograniczają widoczność i stwarzają inne niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i pieszego.
Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

Jednocześnie informujemy że do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania zimowego należy niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich powstaniu, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości .
Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemków.

BURMISTRZ PRZEMKOWA
Jerzy Szczupak