OGŁOSZENIE O PRACĘ

Młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
umowa na zastępstwo

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – wyższe, (specjalność) – administracja publiczna, ekonomia, zarządzanie, prawo
b) doświadczenie w pracy w jst w tym na pokrewnych stanowiskach: 1 rok, w tym: staż, praktyka zawodowa,
c) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
d) umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
e) Predyspozycje osobowościowe – dokładność, samodzielność, odporność na stres, sprawna i efektywna organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
f) Prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Miejskiej sprawne kierowanie pracami Rady,
2. obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
3. terminowe doręczanie radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sesje Rady Miejskiej,
4. prowadzenie zbiorów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza,
5. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji Rady, zebrań i posiedzeń organizowanych przez Burmistrza,
6. organizowanie wg ustaleń Przewodniczącego Rady Miejskiej udziału radnych w szkoleniach, seminariach i konferencjach,
7. obsługa zapytań i interpelacji radnych, przekazywanie ich do realizacji przez merytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie,
8. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do organów nadzoru tj. Wydziału Nadzoru i Prawnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do publikacji oraz RIO Oddział w Legnicy w zależności od rodzaju uchwały,
9. organizowanie spotkań radnych z wyborcami oraz zebrań wiejskich, (przygotowywanie harmonogramów spotkań, obsługa, protokołowanie, informowanie społeczeństwa o spotkaniach),
10. organizowanie i koordynowanie działań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów prezydenckich, wyborów do parlamentu europejskiego oraz referendów, ławników Sądów powszechnych oraz organów jednostek pomocniczych Gminy Przemków,
11. nadzorowanie, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków, sygnalizowanie Sekretarzowi Gminy o przypadkach nieterminowego załatwiania skarg lub wniosków przez pracownika do którego skarga została skierowana,
12. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Przemków,
13. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy Przemków w stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych,
14. nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
15. nadzór nad instytucjami kultury Gminy Przemków,
16. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.),
17. wykonywanie obowiązków pełnomocnika – koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
18. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych obowiązków
19. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych, w szczególności pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Urząd.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać elektronicznie na adres mailowy Urzędu tj.:

p.info@przemkow.pl

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej w terminie do dnia 3 września 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

z up. BURMISTRZA

LESZEK FRĄCKOWIAK
SEKRETARZ GMINY

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
• przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
• Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.