Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA POLKOWICE

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin
Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Przemków

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020),
Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym”

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Kryteria wyboru
 3. Wskaźniki realizacji
 4. Wniosek o udzielenie grantu
 5. Instrukcja – udzielenie grantu
 6. Wniosek o wypłatę grantu
 7. Instrukcja – wypłata grantu
 8. Projekt umowy o powierzenie grantu
 9. Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3
 10. Załącznik Nr 1 do Wniosku o wypłatę Grantu
 11. Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu
 12. Załącznik Nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3

Lista audytorów dostępna na stronie Gminy Polkowice