Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Przemkowskim Ośrodku Kultury przy ul. Głogowskiej 17.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Raport o stanie Gminy Przemków za 2020 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie gminy,
2) debata nad raportem o stanie gminy,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przemkowa wotum zaufania.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2020 rok:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez
Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Przemkowa,
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,
6) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2020 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

4. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.
Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak