OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU W GMINIE PRZEMKÓW W 2022 ROKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/188/21 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok” .

1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w gminie Przemków.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:
1) Miejsko Gminnego Klubu Sportowego „ZAMET” Przemków – przyznając dotację w wysokości 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) Ludowego Zespołu Sportowego Ostaszów – przyznając dotację w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Przemków, 12.01.2022 r.

Burmistrz
/-/ Jerzy Szczupak