Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na dzień 19 września 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Przemków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przemków instrumentem płatniczym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XLV/218/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przemkowa w zakresie komunikacji podmiejskiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/159/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego w 4- letnie Liceum Ogólnokształcące.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/199/18 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/117/12 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

11.Sprawy różne.

 

– Podejmowane uchwały, zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji eSesja

– Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.

– Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Zapis audiowizulany sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak