Ogłoszenie o XL sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata
2022 – 2033.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Przemków.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS w Przemkowie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale You Tube ump­rzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej
na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/- Janusz Matuszak -/