Ogłoszenie o XLI sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Przemkowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przemków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Przemków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/251/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 06 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Przemków”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej w Przemkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na urzędników reprezentujących gminę Przemków.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale You Tube ump­rzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /