Ogłoszenie o XLII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie

Proponowany porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Raport o stanie Gminy Przemków za 2021 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie gminy,
2) debata nad raportem o stanie gminy,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przemkowa wotum zaufania.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2021 rok:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,
6) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2021 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemków na lata 2022-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Przemków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
na terenie Gminy Przemków.
8. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale You Tube ump­rzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej
na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /