Ogłoszenie o XLIV sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia dnia 6 września 2022 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie.

Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022 – 2033.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu ochrony zdrowia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemków na rok szkolny 2022/2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/206/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu E-sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube ump­rzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /