Ogłoszenie o XLIX sesji

Rady Miejskiej w Przemkowie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2022 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przemków na lata 2023-2026.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2023 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2023 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2023 r. z tytułu zarządzania budynkiem zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie przy ul. Strzeleckiej 2.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2023 r. z tytułu zarządzania budynkiem Przychodni Zdrowia w Przemkowie przy ul. Długiej 4.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Prokuratury Rejonowej w Głogowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przemków w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina z siedzibą w Chocianowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Przemków, o powierzchni 279,01 ha, położonych na obszarze gminy Przemków.

11. Podjęcie uchwaływ sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Chocianów, o powierzchni 42,22 ha, położonych na obszarze gminy Przemków.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

15. Sprawy różne.

 

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /