Ogłoszenie o XLVI sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 20 października 2022 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
11. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przemków na lata 2022 – 2025.
12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemków za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego.
13. Przedstawienie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Przemkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemków za pierwsze półrocze 2022 roku.
14. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube ump­rzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /