Ogłoszenie o XLVIII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022-2033.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/192/21 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r. z tytułu dopłat do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/193/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Przemków do najbliższej placówki oświatowej lub ośrodka szkolno – wychowawczego oraz ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022 w Gminie Przemków.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /