Szanowni Mieszkańcy
Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/20 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Przemków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Przemkowie.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji http://api.esesja.pl/posiedzenie8/101156
Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.
Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale You Tube umprzemkow. Zapis audiowizulany sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak