Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2020 rok.
  6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w Gminie Przemków.
  7. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107725

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow.  Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak