Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na dzień 07 grudnia 2020 r. (poniedziałek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2020 rok.
5. Sprawy różne

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji e-sesja.
Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.
Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak