Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 27 maja 2020 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie dla Gminy Przemków na lata 2021 – 2026.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za rok 2020.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2020 roku.
6. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.
Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak