Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2020 rok.
3. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowejdla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2021 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych cmentarzy na terenie gminy Przemków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Przemków na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w  Przemkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
9. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji E-sesja

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna
w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow.  Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak