Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku
z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się w dniu
16 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2021 rok.
a. przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,
b. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2021 – 2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Przemkowie na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie
na 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Przemkowie na 2021 r.
11. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2020 r.
12. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji e-Sesja.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.
Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak