Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku
z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie
się w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:

1. Podjęcie uchwały sprawie emisji obligacji Gminy Przemków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.
Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak