Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12:30 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.
2. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2021 roku”
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.
Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Bezpośredni link do nagrania

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak