Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Miejskiej
w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku
z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 202
1 r. poz. 2095) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 30.12.2021 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.

3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata
2021-2033.

4. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.

5. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r.

6. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

7. Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

8. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Przemków.

9. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja

Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak