Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 202
1 r. poz. 2095) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia
20.01.2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2022 rok.

  1. przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

  2. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  4. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2022 – 2033.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie
  na 2022 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2022 r.

 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2021 r.

 6. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale
You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak