Ogłoszenie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej
w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Przemkowie, która odbędzie się
dnia 3 marca (czwartek) o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim
w Przemkowie w
sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2022 roku”.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
    we Wrocławiu.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Przemków.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/172/21 w sprawie trybu
    i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni
od zakończenia obrad.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomienie
to stanowi podstawę do zwolnienia
radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /