Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Miejskiej
w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.

3. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemków na rok szkolny 2021/2022.

4. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak