OGŁOSZENIE

o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

pn.: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (taj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Lubińskim „Jakubowianki”, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 12.04.2023 r. do dnia 19.04.2023 r.

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie,

• na stronie internetowej Gminy Przemków,

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.prus@przemkow.pl.

SEKRETARZ GMINY
/-/ Marta Mendrzycka-Nicewicz

05718.2023
ORG.525.5-5.2023