Urząd Miejski w Przemkowie                                               Przemków, 7 czerwca 2022 r.
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁOSZENIE
o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przemków”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (taj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Zamet Przemków, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 08.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r.

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/,

• na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl,

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście
w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.prus@przemkow.pl.

BURMISTRZ
/-/ Jerzy Szczupak

 

11158.2022
ORG.525.1-6.2022