OGŁOSZENIE
o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Wielopokoleniowe spotkanie z okazji 40-lecia powstania Związku Emerytów w Przemkowie na tle wielonarodowościowej kultury Gminy Przemków” złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów. Rencistów i Inwalidów w Przemkowie, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 06.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/
– na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@przemkow.pl (decyduje data wpływu do Urzędu).

BURMISTRZ
Jerzy Szczupak

OFERTA