Informujemy, iż na podstawie art. 6m ust. 2a, w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399),
Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Uchwałą nr XXXIV/169/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wprowadził nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2024 roku:

– 39,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

– 117,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (dla gospodarstw domowych składających się z 3 lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym)

 Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

– 2,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

– 7,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

 Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

– 11,70 zł za worek o pojemności 60 l,

– 23,20 zł za pojemnik lub worek o pojemności 120 l,

– 46,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

– 127,60 zł za pojemnik o pojemności 660 l,

– 212,70 zł za pojemnik o pojemności 1 100 l,

– 290,10 zł za pojemnik o pojemności 1 500 l,

– 580,20 zł za pojemnik o pojemności 3 000 l,

– 966,70 zł za pojemnik o pojemności 5 000 l,

– 1.353,80 zł za pojemnik o pojemności 7 000 l,

– 1.934,00 zł za pojemnik o pojemności 10 000 l,

– 2.320,80 zł za pojemnik o pojemności 12 000 l,

– 3.868,00 zł za pojemnik o pojemności 20 000 l.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel/zarządca nieruchomości zobowiązany jest uiszczać miesięcznie, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.