28 stycznia 2020 r. przedstawiciele 31 samorządów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, podpisali deklarację podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podpisując deklarację samorządowcy wyrazili wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz ustanowienia partnerstwa, pogłębiającego naszą współpracę i integrację terytorialną w celu zoptymalizowania wykorzystania szans i potencjałów rozwojowych w przyszłym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Samorządowcy zadeklarowali także podjęcie wspólnych prac na rzecz opracowania strategii rozwoju Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym prac na rzecz zarówno zdiagnozowania obszarów wymagających intensywnego wsparcia, jak również określenia potencjałów rozwojowych podregionu, a w konsekwencji zidentyfikowania wyzwań, wizji, celów i zadań przed nim stojących.

Podpisana Deklaracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych, ani prawnych. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy samorządami zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach bądź umowach.

Połączenie wspólnych sił samorządów ma na celu skuteczniejsze zdobywanie środków na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027.