URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na czas zastępstwa:

Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat
w Referacie Finansowym

1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie: wyższe lub średnie,

b)    doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

c)     obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)     brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)     wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne, profil (specjalność) – podatki, rachunkowość,

b)    Wymagania niezbędne – znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

c)     umiejętność prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań budżetowych,,

d)    umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),

e)     umiejętność pracy w zespole.

f)     predyspozycje osobowościowe – – dokładność, operatywność, umiejętność analizy problemów
i poprawnego wyciągania wniosków, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)     Zadania główne:

– prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty od posiadania psów;

– księgowanie wpływów podatkowych na kontach podatników,

– rozliczanie wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego,

– organizowanie i nadzorowanie inkasa należności budżetowych,

– rozliczanie sołtysów i inkasentów z inkasa podatków i innych należności budżetowych,

– naliczanie należnych prowizji dla sołtysów i inkasentów oraz sporządzanie list wypłaty;

– prowadzenie dokumentacji związanej z inkasem podatków i należności budżetowych.

– likwidacja zaległości i nadpłat prowadzonych podatków, opłat i innych należności poprzez analizowanie realizacji wpływów, terminowy zwrot nadpłat, terminowe wystawianie upomnień
i tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, analizowanie zwracanych przez urzędy skarbowe tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności, współpraca z urzędami skarbowymi, opracowywanie planów likwidacji zaległości, zabezpieczanie zaległości budżetowych,

– sporządzanie miesięcznych zamknięć urządzeń księgowych, sald i obrotów, zestawień wpływów podatkowych;

– sporządzanie bilansu obrotów i sald z wpływów podatków , opłat i pozostałych należności budżetowych,

– miesięczne uzgadnianie zapisów księgowych w dziennikach z rejestrem przypisów i odpisów poszczególnych podatków, opłat i należności budżetowych;

– miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu podatków, opłat i innych należności z księgowością syntetyczną;

– sporządzanie wydruków wpłat dla każdego rodzaju podatków, wyjaśnianie niezgodności;

– okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników;

– współdziałanie w sprawach przypisów i odpisów ze stanowiskiem ds. wymiaru;

– sporządzanie dokumentów w sprawach zwrotu, przerachowania należności podatkowych,

– opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.

– przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu wykonywanych czynności, zestawień
i informacji z zakresu wykonywanych czynności.

– sporządzanie obowiązujących zestawień, wydruków, informacji, sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

– przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.

– pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Referatu Finansowego na stanowisku ds. księgowości finansowo-budżetowej oraz zastępstwo pracownika na stanowisku ds. obsługi kasy.

– wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych, w tym dyżurów związanych
z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

b)    Zadania okresowe:

– sporządzanie sprawozdań okresowych, bilansu, zestawień, wymaganych wydruków,

– przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy,

– opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń,

– przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.

c)     Inne  – pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)    życiorys – curriculum vitae,

c)     oryginał kwestionariusza osobowego,

d)    kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)     kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

f)     kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

h)     oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

j)       w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

k)      w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o  niepełnosprawności,

l)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko  przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).

m)   fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,

n)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat w Referacie Finansowym w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

z up. BURMISTRZA

/-/ Leszek Frąckowiak

SEKRETARZ GMINY

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia,
w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.