Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia i zakazy wynikające z wprowadzonych przez Rząd regulacji prawnych, przekładające się na ogólną sytuację gospodarczą, Burmistrz Przemkowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców informuje o  możliwych formach wsparcia oferowanych przez Gminę Przemków.

Gminna pomoc skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało najpierw ograniczenie, a w chwili obecnej zakaz prowadzenia działalności przez określone instytucje i zakłady pracy, prowadzące między innymi działalność usługową, handlową i gastronomiczną.

Aby ograniczyć wpływ kryzysu na funkcjonowanie przemkowskich przedsiębiorców  oraz  zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy, Burmistrz Przemkowa, po dokonaniu  szczegółowej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy oraz skutków jakie ta pomoc będzie miała zarówno dla przedsiębiorców jak i samej Gminy, postanowił zaproponować przemkowskim przedsiębiorcom pomoc w poniższych formach.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, posiadające status mikro lub małych przedsiębiorstw mogą skorzystać z:

1. Zwolnienia z czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy za m-ce  kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.

Informacje w tym zakresie można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie,  ul. Dworcowa 7, telefonicznie pod nr: 76 8319 462.

2. Zwolnienia z czynszu dzierżawnego za grunty gminne od osób prowadzących działalność gospodarczą za m-ce kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.,

(Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów – woda, ścieki, energia elektryczna, cieplna i inne).

Informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,  telefonicznie pod nr: 76 8320 480.

3. Odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność- II rata podatku) z ostatecznym terminem spłaty do 30 września 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty).

4. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenia podatków lokalnych.

(Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku wraz  z  wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie.)

 

 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć :

– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

– w formie pisemnej za pośrednictwem poczty,

– osobiście do skrzynki wystawionej w przedsionku Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, udzielą pracownicy Referatu Finansowego (tel. 76 8 320 472) oraz Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (tel. 76 8 320 480) Urzędu Miejskiego w Przemkowie.