Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

43_Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w PM10