Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu Przeciwdziałania- COVID- 19. Dotyczy osób, które zostały dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii.

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu należy spełnić warunki:

1. Osoby ubiegające się o dopłatę są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały lub podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku. Dopłata do czynszu nie jest przyznawana osobom posiadającym mieszkanie własnościowe.
2. Zostanie przyznany dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
3. Na podstawie rozliczenia PIT, osoby udokumentują wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i dochód jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r. Dotyczy osób, które utraciły dochody z powodu pandemii COVID-19.
4. Nie przysługiwał osobie wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
-dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek własnej adnotacji „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” zwaną dalej „ adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż 31 marca 2021r.
-warunek , o którym mowa w pkt. 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składnia wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r .
Zainteresowane osoby do skorzystania z tej formy wsparcia informujemy, że wnioski można składać do dnia 31 marca 2021r w Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Dodatki Mieszkaniowe (ze względu na okres pandemii COVID – 19, należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem Działu Dodatki Mieszkaniowe telefonicznie 76 8319 140, 76 319 200, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020r o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. Poz. 11).