W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby
na przygotowanie ok. 18 miliardów posiłków.

Wspólnie przeciwdziałajmy marnowaniu żywności!

Sieć sklepów Biedronka informuje przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywanie jej potrzebującym.

Chęć wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego
w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
    tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym
    lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Zachęcamy do wypełnienia formularza i zgłoszenia się do programu sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Formularz zgłoszeniowy do programu znajduje się na stronie sieci sklepów Biedronka.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.