Trwają gminne inwestycje. W centrum miasta rozpoczęła się budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami – od skrzyżowania ul. Reja z ul. Plac Wolności do skrzyżowania ul. Głogowskiej z ul. Garncarską. Celem zadania jest doprowadzenia wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Plac Wolności 19. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodnej) oraz bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę.  W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja:

– sieć wodociągowa o długości  432,85 m,

– przyłącza wodociągowe szt. 36 z,

– hydranty pożarowe nadziemne 3 szt.,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości  64,50 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi – 2 szt.

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej.

Przesunięcie prac w czasie spowodowały ograniczenia związane z sytuacja epidemiologiczną w Polsce wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ponadto, w związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Przemków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu części ul. Głogowskiej i Plac Wolności, również w tym roku  przystąpimy do realizacji w/w zadania. Gmina otrzymała ponad 400 tysięcy złotych wsparcia.  Przemków znalazł się na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckigo  liście zadań do dofinansowania w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Remontem ma być objęty odcinek drogi na długości ponad 578 m. Będzie tok kolejny krok w kierunku rewitalizacji zdegradowanego centrum naszego miasta. Obecnie trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Prace mają się zakończyć w listopadzie br.

„Przywrócenie świetności centrum naszego miasta to jeden z priorytetów prowadzonej przez mnie lokalnej polityki i odpowiedź na liczne zgłoszenia naszych mieszkańców.  Centrum Przemkowa powinno być naszą wizytówką, a zaplanowane i sukcesywnie wykonywane inwestycje, przy wsparciu finansowym z zewnątrz, umożliwią kontynuację rozpoczętego kilka lat temu procesu jego rewitalizacji” – mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Jednocześnie trwa budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Przemkowa do Krępy, Łężc i Ostaszowa. Celem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej na odcinku od węzła w ul. Antoniego Sokoła do ujęcia wody w miejscowości Ostaszów. Łączna  długość  projektowanego  wodociągu  wynosi 2480,5mb. Zadanie również realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej.