Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” jest na etapie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru objętego działaniami tj. 8 gmin: Chocianów, Chojnów, Lubin, Bolesławiec, Przemków, Gromadka, Miłkowice, Kunice oraz 1 miasta: Chojnów.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego szerokiej grupy lokalnych liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykona zespół redakcyjny. W pracę tego zespołu zaangażowani zostaną członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu LGD oraz zespół roboczy ds. LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu m.in. metod umożliwiających liczny udział mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” w procesie tworzenia strategii dlatego włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje.

W związku z powyższym, w dniu 15 czerwca 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie w godzinach 10.00 – 14.00, odbędzie się spotkanie warsztatowe poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także analizie celów i kierunków rozwoju w 8 gminach.