Związek Gmin Zagłębia Miedziowego od 1 kwietnia 2023 r. włącza do systemu odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkane, czyli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne, ale nie zamieszkują mieszkańcy.

Co to właściwie oznacza? Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zorganizuje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych tj. sklepów, lokali gastronomicznych, banków, gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów produkcyjnych, urzędów, szkół, magazynów, biurowców, rodzinnych ogrodów działkowych itp., w zamian za uiszczaną opłatę zgodną ze złożoną deklaracją. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie będą już musieli zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy chcą dołączyć do związkowego systemu muszą wypełnić deklarację o wysokości opłaty (dostępna na www.zgzm.pl) i dostarczyć ją do dnia 15 lutego br. do biura ZGZM. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie chcą dołączyć do związkowego systemu i chcą samodzielnie decydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne, powinni złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do dnia 10 lutego br. Do ww. oświadczenia należy dołączyć kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych. Umowa musi dotyczyć odbioru pięciu frakcji odpadów komunalnych z odpowiednią częstotliwością, ponieważ obowiązek segregacji pięciu frakcji odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady niesegregowane) dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie złożone bez wymaganej umowy będzie nieskuteczne. Ponadto nieruchomości poza związkowym systemem będą poddawane cyklicznej kontroli posiadania ww. umów oraz dowodów uiszczania opłaty za wykonane usługi. Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia o wyłączeniu się z systemu lub deklaracji naliczania opłaty będą obligatoryjnie włączeni do systemu odbioru odpadów organizowanego przez Związek.

Wszystkie niezbędne informacje oraz druki deklaracji i oświadczeń dostępne są na naszej stronie internetowej: https://zgzm.pl/nieruchomosci-niezamieszkane/ oraz pod numerami tel.: 76 840 14 66, 74 840 14 95, 74 840 14 94.