ARMiR

Właściciele lasów mogą skorzystać ze zryczałtowanej, wypłacanej jednorazowo pomocy finansowej w zakresie ich pielęgnacji. Pomoc może uzyskać właściciel lasu, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli:
– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo­darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc,
– zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Pomoc jest przyznawana do gruntów, na których są realizowane inwestycje:
– wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las;
– położonych w lesie, dla którego sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; stanowiących własność podmiotu składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego podmiotu;
– powierzchni co najmniej 0,1 ha;
– położonych poza obszarami:

a) Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
b) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów; które nie są objęte zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściciel lasu może otrzymać pomoc do powierzchni nie większej niż 40 ha w całym okresie trwania PROW 2014-2020.

Wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz konfiguracji gruntu, na którym będzie realizowana i wynosi:
1) przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat: od 8 137 do 9 249 zł/ha,
b) dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach: od 12 538 do 14 213 zł/ha,
2) zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat,
przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolną warstwę w drzewostanie, złożoną z gatunków
drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę: od 4 610 do 5 210 zł/ha,
3) zakładanie remiz rozumianych jako o obszar, na którym wprowadzane są gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów: 848 zł/remizę,
4) czyszczenia późne, rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych: od 764 do 917 zł/ha,
5) zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3: 8,82 zł/mb,
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2: 424 zł/ha,
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2: 1 488 zł/ha.
Pomoc przyznawana jest według kolejności ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów.
Operacje obejmujące inwestycje:
1. polegające na założeniu remizy – 20 pkt,
2. polegające na dolesianiu luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie – 18 pkt,
3. polegające na wprowadzeniu drugiego piętra w drzewostanie – 16 pkt,
4. planowane na gruntach przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód powierzchniowych – 14 pkt,
5. planowane na gruntach położonych w lasach uznanych za lasy szczególnie chronione – 12 pkt,
6. planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach parków narodowych lub rezerwatów przyrody
lub obszarach Natura 2000 – 10 pkt,
7. dotyczące czyszczeń późnych rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie – 9 pkt,
8. planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach zagrożonych erozją wodną – 8 pkt,
9. planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach ONW określonych w PROW 2007–2013 – 6 pkt.

Pomoc mogą uzyskać beneficjenci, których wnioski uzyskają minimalnie 8 pkt. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym beneficjentom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów.
Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie określonym w ogłoszeniu Prezesa Agencji o naborze wniosków tj. od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku.

Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem PUE, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) albo dokumentu elektronicznego złożonego na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr.