Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie

– zamówienie publiczne – tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

Zamawiający – Gmina Przemków, wszczyna postępowanie zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Załączniki techniczne

ID postępowania na miniPortalu

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy