Zakończyła się realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków”, na realizację którego Gmina Przemków uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości do 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W ramach projektu doposażone zostało boisko LZS Ostaszów. Zamontowane zostały piłkochwyty, a przy murawie stoją dwie nowe wiaty stadionowe dla gospodarzy i gości, każda dla 10 osób.

Urządzanie placu rekreacyjnego rozpoczęło się od prac przygotowawczych i porządkowych mieszkańców sołectwa. W ramach projektu wykonane zostało drewniane ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką. Na placu zamontowano urządzenia zabawowe i małej architektury w tym m.in. huśtawkę, karuzelę, zestawy gimnastyczny linowy i sprawnościowy linowo-wspinaczkowy, ławki. Zadanie jest realizowane jako etap wielopłaszczyznowego zagospodarowania terenu.

Na terenie sołectwa nie było placu rekreacyjno-zabawowego, który służyłby integracji wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Brak placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, a także miejsca gdzie mogą spotkać się wszyscy mieszkańcy wsi ograniczał udział rodzin z dziećmi w imprezach i spotkaniach plenerowych oraz organizowanie dzieciom czasu wolnego. Celem projektu było zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wsi Ostaszów – miejsca spotkań integrujących mieszkańców, organizacji wspólnych imprez okolicznościowych i tematycznych dla całych rodzin, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych na boisku w ramach LZS Ostaszów oraz w organizowanych wydarzeniach sportowych.

To kolejny zagospodarowany plac rekreacyjno-zabawowy, który powstał dzięki pomocy finansowej programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Konkurs miał na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Nadrzędnym celem realizowanego zadania była poprawa infrastruktury umożliwiającej organizację wolnego czasu i integracja lokalnej społeczności.