Zakończono realizację projektu pn „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostaszowie i zagospodarowanie terenu rekreacyjno – zabawowego w Jędrzychówku w Gminie Przemków”. 22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości do 26 471,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Celem konkursu było wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Nadrzędnym celem realizowanego zadania była poprawa infrastruktury umożliwiającej organizację wolnego czasu i integracja lokalnej społeczności.

W ramach projektu wykonano kominek w celu ogrzania pomieszczeń świetlicy w Ostaszowie i umożliwienia mieszkańcom organizacji spotkań integracyjnych przez cały rok.

W części dotyczącej zagospodarowania placu rekreacyjno-zabawowego w Jędrzychówku zakupiono elementy zabawowe i małej architektury m.in. huśtawki, bujaki, karuzele, ławki i kosze na śmieci. W projekt aktywnie włączyła się lokalna społeczność sołectwa, mieszkańcy samodzielnie przygotowali teren pod planowane urządzenia i wykonali piaskową nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia. Wcześniej samodzielnie zamontowali ogrodzenie całego placu wokół świetlicy aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z placu, w tym przede wszystkim dzieci. Uroczyste otwarcie placu, zorganizowane przez mieszkańców Jędrzychówka, nastąpiło w dniu 14 listopada br.

Celem projektu było zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wsi Ostaszów i Jędrzychówek – miejsca spotkań integrujących mieszkańców, organizacji wspólnych imprez okolicznościowych i tematycznych dla całych rodzin, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w realizację zadania, a szczególnie sołtysom, serdecznie dziękujemy.